Fra fagskole til bachelor i utlandet

Praktisk informasjon

Akseptering av studieplass/depositum

Hvordan du aksepterer studieplassen får du informasjon om fra oss samtidig som du mottar ditt studietilbud. Det er viktig at du leser nøye gjennom denne informasjonen. Følg instruksjonene som står i brevet fra oss og send inn aksepteringsskjemaet med eventuelt bekreftelse på betaling av depositum per e-post til din studieveileder.

Europeisk helsetrygdekort

Dersom du studerer i et EØS-land eller i Sveits bør du bestille deg et Europeisk helsetrygdkort. Som norsk statsborger eller statsborger i et EØS-land eller Sveits, fungerer dette kortet som dokumentasjon på at du har rett på nødvendig helsehjelp og betaler egenandel på linje med landets egne statsborgere. Europeisk helsetrygdekort er gratis. Du kan bestille Europeisk helsetrygdkort på helsenorge.no, eller ved å ringe 800HELSE (800 43 573).

Flyreise

Du må selv legge ut for flybilletten. Reisestøtte fra Lånekassen vil du mest sannsynlig først motta når du allerede er på plass i studielandet. For å få billigst mulig flybillett lønner det seg å bestille så tidlig som mulig. Bestiller du før du har fått tildelt endelig studieplass må du huske på avbestillingsforsikring.

Forsikring

Det er viktig at du har egen forsikring når du skal studere i utlandet. I tillegg til reiseforsikring bør man ha forsikring som dekker tyveri, innbo og eventuelt hjemtransport ved sykdom og lignende. ANSA tilbyr en skreddersydd forsikringspakke for utenlandsstudenter. Mer informasjon om forsikringen finner du på www.ansa.no/medlemskap/Studentforsikring/

NB! Alle priser gjelder per april 2019. Endringer kan forekomme.

Helseforsikring

Dersom du får støtte fra Lånekassen ved dine utenlandsstudier, er du automatisk registrert medlem av Folketrygden gjennom NAV. Du må selv sette deg inn i hva dette innebærer og hva slags medisinske utgifter som dekkes. Det er HELFO som har ansvaret for å informere om  hvilke helsetjenester du kan få stønad til som student i utlandet. HELFO kan du kontakte på telefon 800HELSE (800 43 573), eller på servicesenteret@helfo.no Les mer på www.helsenorge.no/bo-i-utlandet

Dersom du ikke skal søke støtte fra Lånekassen, anbefaler vi at du registrerer deg hos NAV selv. Se www.nav.no for mer informasjon.

Internasjonalt studentbevis

ISIC er et internasjonalt studentbevis som samtidig gir deg en mengde rabatter i hele verden. Det er det eneste internasjonalt aksepterte studentbeviset i verden (siden 1968). Mer informasjon finner du på: www.isic.org

Lånekassen

Alle våre samarbeidsuniversiteter er støtteberettiget i Lånekassen under forutsetning av at studiet er nasjonalt godkjent i studielandet. Du må oppfylle kravet for studiekompetanse eller realkompetanse for å tildeles støtte.

Hvor mye du får i støtte til utdanning i utlandet varierer alt etter hva slags utdanning du tar, på hvilket lærested du tar den, hvilket nivå du er på og hvor i verden du skal være.

Lånekassen har en støttekalkulator på deres hjemmeside der du kan beregne ca hvor mye du vil motta i støtte.

Støtten til utdanning i utlandet deles inn i tre hoveddeler; basisstøtte, støtte til skolepenger og støtte til reiser. Beløpene i tabellene er oppgitt i NOK.

Oversikt over støtte fra Lånekassen på bachelornivå

Type støtte Per år Lån Stipend
Basisstøtte* 121 220 kr 72 732 kr 48 488 kr
Maks skolepengestøtte 237 384 kr 203 184 kr 34 200 kr
Totalsum 358 604 kr 275 916 kr 82 688 kr

Informasjon hentet fra Lånekassen 2019

*Opptil 40 prosent av basisstøtten kan bli gjort om til stipend dersom du består eksamen og ikke tjener mer eller har større formue enn Lånekassens fribeløp. I 2019 er inntektsgrensen 182 575 kroner.

Lånekassen gir i tillegg reisestøtte. Reisestøtten er et tilskudd til dekning av utgifter for to tur-retur reiser i året. Tilskuddet til reiser utenfor Norge blir gitt som 35 prosent stipend og 65 prosent lån.

Reisetilskuddet blir automatisk beregnet når du søker om stipend og lån.

Oversikt over reisestøtte fra Lånekassen

Reisesone Reisetilskudd Lån Stipend
Europa 5 016 kr 3 260,40 kr 1 755,60 kr
Australia/Oseania 27 288 kr 17 737,20 kr 9 550,80 kr

Beløpene i tabellen gjelder to tur-returreiser fra Oslo i året. Reisestipend for reise mellom folkeregistrert adresse i Norge og Oslo kan komme i tillegg for de som har rett til reisestipend. Tilskudd til reiser i Norge blir gitt til deg som er født i 1991 eller senere og blir gitt som 100 prosent stipend. Har du folkeregistrert adresse utenfor Oslo vil du dermed få ekstra reisestøtte.

Kilde: www.lanekassen.no

Midlertidig finansiering

Dersom det skulle oppstå forsinkelser i forbindelse med søknaden til Lånekassen kan det være lurt å skaffe seg midlertidig finansiering. Dette gjelder spesielt for de som har studiestart i juli. Hør med din lokale bank hva de kan tilby eller sjekk ut ANSAs tilbud på www.ansa.no for utenlandsstudenter.

Motivasjonsbrev

Mange universiteter krever at søknaden inneholder et motivasjonsbrev. Et motivasjonsbrev kan variere fra en halv til en hel side. Det bør inneholde en presentasjon av deg selv og din bakgrunn samt din motivasjon for å søke på dette studiet og universitetet. Motivasjonsbrevet må være skrevet på engelsk.

Opptakskrav

For opptak til våre samarbeidsuniversiteter må du i de fleste tilfeller kunne dokumentere generell studiekompetanse. Etter fullført to-årig fagskoleutdanning ved Høyskolen Kristiania (HK) kan du få generell studiekompetanse forbeholdt at du oppfyller norskkravet fra videregående skole. Er du usikker på om du oppfyller kravet til studiekompetanse kan du kontakte Samordna Opptak på www.samordnaopptak.no For opptak til enkelte studier kan det kreves portfolio (se eget punkt), motivasjonsbrev eller spesifikke karakterkrav fra ditt studium ved HK. Nærmere informasjon om dette får du på søknadsmøtet eller ved innlevering av søknad.

Overgangen fra fagskole til universitet

Overgangen fra fagskole til universitet er for mange en stor, men svært lærerik og spennende prosess.

Som student ved et universitet må du ta større grad av ansvar for egen læring og innhenting av informasjon enn du er vant til. Universitetene krever at du bruker det systemet de har for informasjonsformidling (tilsvarende Luvit) og daglig følger med for oppdateringer om undervisning, oppgaver, oppmelding til eksamen og annen viktig informasjon. Noen universiteter tilby apper som hjelpemiddel til å holde orden i kalenderen og sende deg påminnelser på innleveringer og arrangementer. Dette vil du få mer informasjon om i oppstartsuken.

På universitetene er det vanlig med flere prosjekter parallelt, noen ganger kortere frister og mer skriftlig arbeid enn det du er vant til fra fagskolen. Det kan for noen være krevende og du kan oppleve at overgangen er stor dersom du ikke er forberedt på dette. Studenter fra Høyskolen Kristiania klarer seg stort sett veldig bra og vi får ofte gode tilbakemeldinger på studentene fra universitetene.

Universitetene har mange samarbeidsavtaler med ulike universiteter i mange ulike land og har tusenvis av studenter. Dersom du oppsøker informasjonsdesken er det ikke sikkert de i første instans kjenner til samarbeidsavtalen med Høyskolen Kristiania eller Education Link. Dersom du har noen spørsmål om din søknad og dine studier når du ankommer universitetet bør du oppsøke internasjonalt kontor, de vil da hjelpe deg.

Pre-departure

Før studiestart og avreise arrangerer Education Link pre-departure-møter. Her får du muligheten til å møte andre studenter som skal studere ved samme universitet som deg. Vi går her gjennom alle praktiske detaljer som for eksempel studiestart, Lånekassen, visum, bomuligheter, forsikringer, ANSA og flyreise med mere.

Portfolio

Det er ikke alltid nevnt hvor mange arbeider du bør inkludere i en portfolio, men vi anbefaler mellom 10 og 15. Det viktigste er ikke antall arbeider, men at portfolioen på best mulig måte kan få frem det fulle aspektet over hva du har arbeidet med.

En portfolio bør inneholde:

Vi anbefaler at du bruker din nettside eller lignende som portfolio. Portfolioen bør ikke sendes som vedlegg i e-post da det er begrensninger i forhold til størrelse.

Registrering hos utenriksdepartementet

Registrering.no er et tilbud til norske reisende som ønsker å registrere kontaktopplysningene sine hos Utenriksdepartementet. Dette vil gjøre det lettere for utenrikstjenesten å få kontakt med deg i tilfelle noe alvorlig skulle skje der du er. I en krisesituasjon vil utenrikstjenesten ha mulighet til å kontakte deg via e-post, SMS eller telefon.

UD anbefaler alle reisende og fastboende nordmenn i utlandet om å registrere seg. Du kan registrere deg her!

Serviceavgift

Education Link tar en serviceavgift på 1500 NOK.

Serviceavgiften inkluderer søknadsgebyr til universitetet, oversetting av vitnemål fra VGS fra norsk til engelsk, studieveiledning, avvikling av engelsktest for utvalgte universiteter, søknadsadministrasjon og informasjon om Lånekassen, visum, flyreise, forsikring, bomuligheter m.m.

Slik søker du Lånekassen

Nettsøknaden blir tilgjengelig for kommende studieår i mai. Når du har mottatt ditt studietilbud som er unconditional (uten forbehold), kan du søke om studiestøtte fra Lånekassen. Dersom du søker når du har et studiebevis som er conditional vil behandlingstiden bli lengre da Lånekassen kun behandler komplette søknader.
Du får kun søkt for et skoleår av gangen, det vil si for høst/vår-semester. Dersom du starter dine studier i februar får du kun søkt for et semester og du må huske på å søke på nytt igjen for høstsemesteret

Når du søker om studiestøtte må du legge ved eller ettersende følgende dokumenter:

Husk at du må selv forsikre deg om at du kvalifiserer til støtte hos Lånekassen for studier i utlandet.

Tips til søknaden

Behandlingstid

På Dine sider på «Status søknad om stipend og lån» kan du sjekke om søknaden din er behandlet, hvor mye støtte du har fått eller hvor lenge du må vente på svar. Lånekassen anbefaler deg å bruke Dine sider. Du vil ikke oppnå kortere behandlingstid ved å kontakte en saksbehandler. Gjennomsnittlig behandlingstid for søknader om stipend og lån til studier i utlandet har de siste årene ligget på 4–6 uker mellom mai og september.

Mer informasjon om Lånekassen finner du på www.lanekassen.no

Rapportering av studieprogresjon

Alle studenter i utlandet må dokumentere faglig progresjon og betalte skolepenger etter hvert undervisningsår for å få innvilget videre støtte og få omgjort deler av basisstøtten til stipend.

Du må sende inn dokumentasjon til Lånekassen som viser din studieprogresjon, og hvor mye skolepenger du eventuelt har betalt. Dersom du ikke dokumenterer studieprogresjon og betalte skolepenger, kan støtten til videre studier og skolepenger bli redusert eller stoppet helt. Du dokumenterer dette ved å sende inn et C-skjema. C-skjemaet heter «Documentation of academic progress and tuition fees» på engelsk. Lånekassen sender deg dette skjemaet og du finner det på Lånekassens nettsider.

Hva må du dokumentere?

Lærerplassen din må fylle ut informasjon på skjemaet som viser

Slik sender du inn skjemaet

Du sender inn skjemaet på Dine sider. Gå til menyvalg «Send inn dokumentasjon til søknaden». Last opp skjemaet som vedlegg til søknaden din om støtte for undervisningsåret.

Studiestart i juli

Hvis du skal starte dine studier i juni/juli og avslutter dine studier i juni må du være oppmerksom på at du ikke kommer til å få søkt i tide til å få utbetalt pengene fra Lånekassen til du reiser. Så snart du har mottatt ditt studietilbud uten forbehold – et studietilbud som er unconditional – og ditt vitnemål vil du kunne søke til Lånekassen.

Forsinkelse av studiestøtten

Mottar du støtte fra Lånekassen etter studiestart må du kommunisere direkte med universitetet og be om utsettelse på betalingen av skolepengene.

Språkkrav

Våre samarbeidsuniversiteter krever at du har en gjennomsnittskarakter på 4 i engelsk fra videregående skole. Har du lavere karakter må du ta en IELTS-test eller en TOEFL-test. Enkelte universiteter har også egne språktester som du kan ta hos oss. Dersom du har lavere karakter enn 4 i engelsk bør du melde deg på engelsktest i god tid, da testene fort kan bli fullbooket. Mer informasjon om IELTS-testen finner du her! Mer informasjon om TOEFL-testen finner du her!  En IELTS-test koster 2 800 NOK i Bergen og 2 850 NOK i Oslo, Hamar, Stavanger, Haugesund og Trondheim. En TOEFL-test koster 270 USD.

Studentforeningen ANSA

Vi anbefaler deg å bli medlem i foreningen for norske studenter i utlandet. ANSA jobber for dine rettigheter og har representanter i de ulike studielandene. De har mye god og nyttig informasjon, men hjelper ikke til med søknadsprosessen. Det gjør imidlertid Education Link!

Studieavgift

Informasjon om hva de ulike studiene koster får du på informasjonsmøtet. Studieavgiften betales normalt i to omganger, en gang per semester. Vær oppmerksom på at utbetalingen fra Lånekassen er delt i to med utbetaling en gang per semester. Universitetet gir deg informasjon om når og hvordan studieavgiften skal betales.

Studiestart

Studieåret i Australia og på New Zealand er som regel delt opp i to semester. Søker du på et universitet i Australia eller i New Zealand kan du i mange tilfeller velge om du vil starte dine studier i februar eller juli. Universitetene i England, Irland og Italia har oppstart i september.

Søknadsfrister

Søknadsfristen til opptak i juli og september er satt til 15. april. Om du ønsker å starte ditt utenlandsstudium januar/februar er søknadsfristen 31. oktober. Mer informasjon om de ulike søknadsfristene får du på Education Links informasjonsmøte.

Visum Australia

Skal du studere i Australia trenger du studentvisum. Education Link hjelper deg med all nødvendig informasjon om anskaffelse av visum. Mer informasjon om visum får du på søknadsmøtet og når du er i gang med søknadsprosessen til universitetet og du får også tilsendt et eget skriv om hvordan du søker studentvisum. Du må selv søke om studentvisum, men Education Link vil hjelpe deg med informasjon om hvordan du gjør dette. Det er ditt ansvar å påse at du søker om visum i tide og at du kvalifiserer for å få søknaden innvilget.

Når du har fått studietilbud uten betingelser, akseptert studieplassen og betalt depositumet til universitetet vil du få tilsendt et Electronic Confirmation of Enrolment (eCoE-brev) som bekrefter endelig studieplass. I eCoE-brevet vil du få oppgitt en egen CoE-kode som du trenger for å søke visum. CoE-koden finner du øverst i høyre hjørnet på eCoE-brevet. Du kan ikke søke om visum tidligere enn tre måneder før avreise. Enkleste og raskeste måten å søke på visum er via internett på www.immi.gov.au. Du må ha kredittkort, pass og CoE-koden tilgjengelig for å kunne bruke denne tjenesten. Et visum til Australia koster fra 575 AUD (mai 2019).

Visum New Zealand

Skal du studere på New Zealand trenger du studentvisum. Education Link hjelper deg med all nødvendig informasjon om anskaffelse av visum. Mer informasjon om visum får du på søknadsmøtet og når du er i gang med søknadsprosessen til universitetet og du får også tilsendt et eget skriv om hvordan du søker studentvisum. Du må selv søke om studentvisum, men Education Link vil hjelpe deg med informasjon om hvordan du gjør dette. Det er ditt ansvar å påse at du søker om visum i tide og at du kvalifiserer for å få søknaden innvilget.

Når du har mottatt ditt studietilbud fra Media Design School og akseptert studieplassen vil du samtidig få tilsendt informasjon om visumsøknaden og prosessen fra oss. Du kan søke om visum til New Zealand online.

Prisen for online søknad er 295 NZD.

Du må beregne ca. en måned til søknadsprosessen.

Mer informasjon om visumsøknaden finner du på www.ttsnzvisa.com

Vitnemål fra Høyskolen Kristiania

I starten av juli vil du kunne få bestilt endelig karakterutskrift og bekreftelse på bestått fagskole fra Høyskolen Kristiania. Dette bestiller du så snart sensuren er klar ved å kontakte resepsjonen enten ved å sende en e-post til student @kristiania.no eller per telefon 22596000. Husk å bestille endelig karakterutskrift på både norsk og engelsk, samt den skriftlige bekreftelsen på bestått fagskole på engelsk.

Dette gjelder ikke dersom du som velger å klage, ber om begrunnelse på karakterene eller skal konte på mappen. Dersom du velger å klage, ber om begrunnelse eller konter, vil du først få tilgang til din karakterutskrift og ditt vitnemål i begynnelsen av september. Dette betyr at det tar lengre tid før vi får tak i ditt endelige studietilbud og du må søke om støtte fra Lånekassen på et senere tidspunkt. Studiestart i juli blir da ikke mulig.

Husk at noen av universitetene har krav om C i snitt fra studiene på HK og dette kravet må dere oppfylle før studieplassen er deres. Så snart vi har mottatt din karakterutskrift og bekreftelse blir det stemplet og sendt direkte inn til universitetet, slik at vi får ditt endelige studietilbud tilbake. Du vil deretter få tilsendt endelig studietilbud (firm letter of offer/unconditional offer og/eller Confirmation of Enrolement – CoE) fra oss via e-post.

OBS! Husk å sjekke din e-post regelmessig. Om du skaffer deg ny e-postadresse, er det veldig viktig at du gir oss beskjed om dette umiddelbart!

Bestill studieveiledning

Studieveilederne

Lill-Tine Paulsen

Lill-Tine Paulsen

Studieveileder for Oslo og Trondheim

Tlf: 92 60 30 78

lilltine@educationlink.no

Johan Rådstrøm

Johan Rådstrøm

Studieveileder for Bergen

Tlf: 22 59 63 30

johan@educationlink.se